Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1817
Title: Quản trị tài chính (Dùng trong các trường cao đẳng và đại học)
Authors: Eugene, F. Brigham
Issue Date: 2009
Abstract: PHẦN I. GIỚI THIỆU VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH. PHẦN II. CÁC VẤN ĐỀ CĂN BẢN CỦA QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH. PHẦN III. TÀI SẢN CHÍNH. PHẦN IV. ĐẦU TƯ TÀI SẢN DÀI HẠN: NGÂN SÁCH ĐẦU TƯ.PHẦN V. CẤU TRÚC VỐN VÀ CHÍNH SÁCH CỔ TỨC. PHẦN VI. VỐN LƯU ĐỘNG VÀ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
Description: Thành phố Hồ Chí Minh: Trường đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2009.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1817
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00000087756.pdf233.7 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.