Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1815
Title: Quản lý nguồn nhân lực xã hội: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ
Authors: Bùi, Văn Nhơn
Issue Date: 2004
Abstract: Trình bày khái quát các nội dung cơ bản về nguồn nhân lực (NNL) xã hội và quản lý NNL xã hội. Phân tích đặc điểm NNL ở Việt Nam hiện nay, nêu lên những vấn đề quản lý nhà nước đối với NNL xã hội. Đề xuất một số ý kiến về vấn đề quản lý NNL xã hội, đặc biệ
Description: Hà Nội, 2004.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1815
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00000057298.pdf5.13 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.