Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1813
Title: Quản lý nguồn nhân lực trong một tổ chức
Authors: Bùi, Văn Nhơn
Issue Date: 2004
Abstract: Nêu những vấn đề cơ bản về quản lý nguồn nhân lực. Trình bày kế hoạch hoá nguồn nhân lực, tuyển dụng nhân lực và đánh giá nhân sự trong một tổ chức. Giới thiệu quá trình đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nhân sự trong tổ chức
Description: Hà Nội, 2004.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1813
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00000057299.pdf4.02 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.