Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1812
Title: Quản lý công nghệ trong nền kinh tế tri thức
Authors: Đặng, Nguyên; Thu Hà
Issue Date: 2002
Abstract: Công nghệ là gì?. Hoạt động sản xuất và công nghệ tự động. Bí quyết độc quyền sở hữu trí tuệ và nghiên cứu triển khai: Nguồn gốc của cuộc cách mạng công nghiệp khoa học. Phát triển sản xuất và sự tin cậy của khách hàng. Sản phẩm, quá trình sản xuất và quản lý; vấn đề xử lý thông tin trong các công ty công nghệ; đổi mới công nghệ; tầm nhìn và khả năng lãnh đạo...
Description: Hà Nội : Hà Nội, 2002.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1812
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00000012468.pdf16.44 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.