Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1809
Title: Thăng trầm quyền lực = Power Shift (Trọn bộ 2 tập). Tập 1.
Authors: Alvin, Toffler
Issue Date: 2002
Abstract: Thăng trầm quyền lực làm cho chúng ta phải đối mặt với nhũng vấn đề của tư duy tương lai nhân loại đầy biến động. Tất nhiên đây không phải là những tiên đoán ảo vọng và còn nhiều điều người đọc cần nghị luận với tác giả và chỉ có thực tiễn mới là người kiểm chứng...
Description: Hà Nội: Thanh niên, 2002.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1809
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00000054443.pdf12.87 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.