Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1808
Title: Plato chuyên khảo. Plato tinh hoa (Tác phẩm của Platôn)
Authors: Platon. Biên Tập: B. Jowett
Issue Date: 2008
Abstract: Nền cộng hòa. Phiên tòa và cái chết của Socrates. Euthyphro. Biện hộ. Crito. Phaedo. Bữa tiệc. Charmides về sự tiết độ. Lysys về tình bạn. Laches lòng dũng cảm. Protagorá tính đồng nhất của đức hạnh. Euthydemus những chính khách giáo điều và các triết gia.
Description: Hà Nội: Văn hóa thông tin, 2008.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1808
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00000074401.pdf37.2 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.