Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1801
Title: Phong tục thờ cúng tổ tiên trong gia đình Việt Nam
Authors: Toan Ánh
Issue Date: 2000
Abstract: Hướng dẫn cách tổ chức ngày giỗ, bày bàn thờ gia tiên, thờ thổ công, thần tài, tiên sư, thánh sư, tết nguyên đán, lễ dầu xuân.
Description: NXB văn hoá thông tin, 2000. - 177 trang.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1801
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0000008884.pdf7.62 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.