Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1795
Title: Pháp luật đại cương (Dùng trong các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp)
Authors: Lê, Minh Toàn
Issue Date: 2007
Abstract: Những vấn đề lý luận chung về Nhà nước và pháp luật. Các ngành luật cơ bản của hệ thống pháp luật Việt Nam: Luật Nhà nước Việt Nam, Luật hành chính Việt Nam, Luật hình sự và tố tụng hình sự, Luật dân sự và tố tụng dân sự, Luật hôn nhân và gia đình, Luật l
Description: In lần thứ sáu có sửa chữa, bổ sung. - Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2007.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1795
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00000066496.pdf20.9 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.