Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1794
Title: Phẩm chất của những nhà giáo ưu tú
Authors: Ken Bain
Issue Date: 2005
Abstract: Dẫn nhập: định nghĩa nhà giáo ưu tú. Họ biết gì về cách thức chúng ta học. Họ chuẩn bị công việc giảng dạy như thế nào?. Họ mong đợi gì ở sinh viên của mình?. Họ hướng dẫn lớp học như thế nào?...
Description: Tái bản lần thứ nhất. - Thành phố Hồ Chí Minh: Văn hóa Sài Gòn, 2005.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1794
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000125589.pdf17.09 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.