Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/179
Title: Công tác giáo dục chính trị - tư tưởng cho cán bộ, đảng viên ở đảng bộ huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai hiện nay
Authors: Trần, Văn Chiến
Advisor: Phạm, Huy Kỳ
Keywords: Công tác giáo dục;Chính trị;Tư tưởng;Cán bộ;Đảng viên;Đảng bộ;Đồng Nai
Issue Date: 2012
Abstract: Trên cơ sở làm rõ cơ sở lý luận về công tác giáo dục chính trị - tư tưởng cho cán bộ đảng viên của Đảng bộ cấp huyện, đề tài khảo sát thực trạng công tác giáo dục chính trị - tư tưởng của đảng bộ huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai và đề tài đề xuất phương hướng, giải pháp đổi mới công tác giáo dục chính trị - tư tưởng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ huyện trong giai đoạn hiện nay.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/179
Appears in Collections:LV chuyên ngành Công tác tư tưởng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Van Chien.pdf3.17 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.