Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1789
Title: Ôlivơ Tuýt
Authors: Sáclơ, Đikenx
Issue Date: 2006
Abstract: Tiểu thuyết. Đọc Ôlivơ Tuýt lập tức ta bị cuốn hút và câu chuyện. Sự thu hút này khác với xự thu hút của các câu chuyện hiện thực khác. Các tiểu thuyết hiện thực khác thu hút ta bởi cái mới. Ở Ôlivơ Tuýt cả cái mới và cái cũ cùng thu hút ta. Cái mới nằm t
Description: Tái bản. - Hà Nội: văn học, 2006
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1789
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00000052527.pdf25.83 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.