Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1787
Title: Những thành tựu lẫy lừng trong tâm lý học
Authors: P. Daco
Issue Date: 2004
Abstract: Nhiệm vụ của tâm lý học. Mệt mỏi và suy nhược. Sự nhút nhát. Các chứng bệnh thần kinh. Y học tâm thể. Tính tình. Ý chí. Giáo dục. Tính dục. Nghệ thuật sống
Description: Hà Nội: Thống kê, 2004
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1787
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00000048542.pdf53.38 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.