Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1773
Title: Những phương pháp của ngôn ngữ học cấu trúc
Authors: Z. S. Harris
Issue Date: 2006
Abstract: Dẫn ngôn. Mấy vấn đề phương pháp luận. Phân đoạn. Khu biệt âm vị học. Trường độ của đơn vị. Những yếu tố dài suốt phát ngôn. Âm vị. Tiếp tố. Tái âm vị hóa. Thành tố dài âm vị tính. Cấu trúc âm vị học. Yếu tố hình thái học: chiết đoạn hình vị tính. Luân ph
Description: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2006.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1773
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00000060386.pdf20.27 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.