Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/170
Title: Hiệu quả giáo dục sáu điều Bác Hồ dạy công an nhân dân cho sinh viên Học viện An ninh Nhân dân
Authors: Phan, Thúy Quỳnh
Advisor: Trần, Thị Anh Đào
Keywords: Giáo dục;Sáu điều Bác Hồ dạy;Công an nhân dân;Sinh viên;Học viện An ninh Nhân dân
Issue Date: 2012
Abstract: Luận văn làm rõ cơ sở lý luận của sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân và thực tiễn của hiệu quả giáo dục sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân cho sinh viên Học viện An ninh nhân dân. Từ đó, đề xuất một số phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác này.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/170
Appears in Collections:LV chuyên ngành Công tác tư tưởng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phan Thuy Quynh.pdf1.1 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.