Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1676
Title: Lịch sử cổ đại Việt Nam
Authors: Đào, Duy Anh
Issue Date: 2005
Abstract: Cổ sử Việt Nam. Nguồn gốc dân tộc Việt Nam. Văn hóa đồ đồng và trống đồng Lạc Việt. An Dương Vương và nước Âu Lạc. Giai đoạn quá độ sang chế độ phong kiến. Vấn đề hình thành dân tộc Việt Nam.
Description: Hà Nội: văn hóa thông tin, 2005
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1676
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00000045813.pdf10.8 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.