Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1651
Title: Hư từ trong tiếng Việt hiện đại
Authors: Nguyễn, Anh Quế
Issue Date: 1988
Abstract: Nguyên tắc và cơ sở của việc phân định và phân loại hư từ trong tiếng Việt. Ý nghĩa và chức năng của hư từ. Hư từ và vấn đề từ loại. Phân loại hư từ. Các hư từ không làm thành tố phụ đoản ngữ. Các hư từ nằm ngoài đoản ngữ-các hư từ phụ trợ.
Description: Hà Nội: Khoa học xã hội, 1988.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1651
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00000071944.pdf7.77 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.