Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/165
Title: Nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật cho nhân dân quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh hiện nay
Authors: Phạm, Minh Triều
Advisor: Phạm, Huy Kỳ
Keywords: Nâng cao;Tuyên truyền;Pháp luật;Gò Vấp;Thành phố Hồ Chí Minh
Issue Date: 2013
Abstract: Trên cơ sở làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn hiệu quả TTPL cho nhân dân, luận văn khảo sát thực trạng, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả TTPL cho nhân dân quận Gò Vấp, TP.HCM trong giai đoạn hiện nay.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/165
Appears in Collections:LV chuyên ngành Công tác tư tưởng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pham Minh Trieu.pdf670.4 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.