Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1633
Title: Hệ thống xã hội chủ nghĩa: Chính trị kinh tế học phê phán. Tổng quan kinh tế xã hội chủ nghĩa.
Authors: Kornai, János; Nguyễn Quang A dịch
Issue Date: 2002
Abstract: Đây là một phân tích toàn diện nhất về kinh tế xã hội chủ nghĩa từ trước tới nay về thành công và sự tan rã của hệ thống xã hội chủ nghĩa. Vì sao nó tồn tại và vì sao nó thất bại. Những điểm xuất phát. Giải phẫu học của hệ thống cổ điển xã hội chủ nghĩa.
Description: Hà Nội: Văn hóa thông tin, 2002.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1633
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00000054507.pdf10.08 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.