Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1631
Title: Hành chính công và quản lý hiệu quả chính phủ
Authors: Nguyễn, Cảnh Chất
Issue Date: 2005
Abstract: Xây dựng bộ máy hành chính và đội ngũ cán bộ quản lý hành chính, hoạch định và thực hiện chính sách, quản lý nhân sự và quản lý tài chính công, quản lý chính quyền địa phương, quản lý hiệu quả chính phủ, hoạch định chính sách và luật pháp.
Description: Hà Nội: Lao động-xã hội, 2005
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1631
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00000046521.pdf21.21 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.