Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1623
Title: Giáo trình xã hội học (dùng trong các trường cao đẳng và đại học)
Authors: Lương, Văn Úc
Issue Date: 2009
Abstract: Tổng quan về xã hội học; cơ cấu xã hội; tổ chức xã hội; thiết chế xã hội; văn hóa; xã hội hóa; đời sống xã hội; sự biến đổi xã hội và tính hiện đại. các phương pháp nghiên cứu xã hội học.
Description: Hà Nội: Đại học kinh tế quốc dân, 2009.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1623
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000109660.pdf16.53 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.