Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1622
Title: Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (Dùng trong các trường đại học và cao đẳng)
Authors: Mạch, Quang Thắng
Issue Date: 2005
Abstract: Nguồn gốc, quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc, cách mạng, chủ nghĩa xã hội, xây dựng nhà nước, đoàn kết dân tộc, đạo đức, văn hóa, chăm lo và bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau.
Description: Hà Nội: chính trị quốc gia, 2005
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1622
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00000052394.pdf14.02 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.