Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1621
Title: Giáo trình triết học Mác Lênin (Dùng trong các trường đại học, cao đẳng)
Authors: Nguyễn, Hữu Vui
Issue Date: 2005
Abstract: Triết học và vai trò của nó trong đời sống xã hội. Lich sử triết học trước Mác. Sự ra đời và phát triển của triết học Mác Lênin. Vật chất và ý thức. Nguyên lý, phạm trù, quy luật của phép biện chứng duy vật. Lý luận nhận thức. Xã hội và tự nhiên. Hình tháí...
Description: Tái bản lần thứ hai. - Hà Nội: chính trị quốc gia, 2005
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1621
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00000052425.pdf15.39 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.