Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1620
Title: Giáo trình triết học (Dùng học viên cao học và nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành triết học)
Authors: Đoàn, Quang Thọ
Issue Date: 2007
Abstract: Triết học và vai trò của triết học trong đời sống xã hội. Khái lược lịch sử triết học phương đông. Khái lược lịch sử triết học phương tây. Khái lược lịch sử triết học Mác Lênin. Chủ nghĩa duy vật biện chứng-cơ sở lý luận của thế giới quan khoa học. Phép b
Description: Hà Nội: Lý luận chính trị, 2007.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1620
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00000073214.pdf37.75 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.