Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1619
Title: Giáo trình thương mại quốc tế. Vấn đề cơ bản (Dùng trong các trường đại học và cao đẳng)
Authors: Nguyễn, Thành Danh
Issue Date: 2005
Abstract: Nhận thức cơ bản về doanh thương quốc tế. Mậu dịch quốc tế và đầu tư nước ngoài. Các lý thuyết kinh tế về ngoại thương, phát triển và đầu tư. Các tổ chức quốc tế. Hệ thống tiền tệ quốc tế, cán cân thanh toán quốc tế. Các ảnh hưởng về tài chính. Lực lượng
Description: Hà Nội: lao động - xã hội, 2005
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1619
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00000053515.pdf6.3 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.