Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1616
Title: Giáo trình tâm lý học đại cương
Authors: Nguyễn, Quang Tuấn
Issue Date: 2007
Abstract: Tâm lý học là một khoa học. Cơ sở sinh lý thần kinh của tâm lý. Hoạt động, giao tiếp và sự hình thành, phát triển tâm lý, ý thức. Hoạt động nhận thức. Mặt tình cảm, ý chí của nhân cách. Trí nhớ. Nhân cách và sự hình thành nhân cách.
Description: In lần thứ sáu. Hà Nội: Đại học sư phạm, 2007.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1616
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000746.pdf7.56 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.