Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1614
Title: Bách khoa thư Hà Nội (trọn bộ 18 tập). Tập 15. Du lịch
Authors: Lê Xuân Tùng
Issue Date: 2010
Abstract: Tổng quan về du lịch. Hà Nội - trung tâm du lịch của cả nước. Hà Nội - các loại hình du lịch. Quy hoạch định hướng du lịch Hà Nội đến năm 2010 và 2020.
Description: HÀ NỘI: THỜI ĐẠI, 2010.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1614
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000163081.pdf83.36 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.