Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1612
Title: Giáo trình quản trị học
Authors: Nguyễn, Thị Thu Hà
Issue Date: 2006
Abstract: Tổng quan về quản trị các tổ chức. Vận dụng quy luật và các nguyên tắc quản trị học. Lập kế hoạch. Chức năng các tổ chức. Lãnh đạo. Kiểm tra.
Description: Hà Nội: Giao thông vận tải, 2006.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1612
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00000057932.pdf16.11 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.