Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1611
Title: Giáo trình quản lý xã hội (Dùng trong các trường đại học và cao đẳng)
Authors: Đỗ, Hoàng Toàn
Issue Date: 2006
Abstract: Tổng quan về xã hội và quản lý xã hội. Chủ thể quản lý xã hội. Các thiết chế cơ bản và vấn đề nhà nước cần quan tâm trong quản lý xã hội. Biến đổi xã hội. Các nguyên tắc, phương pháp và hình thức quản lý xã hội.
Description: Hà Nội: Khoa học và kỹ thuật, 2006.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1611
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00000054496.pdf11.44 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.