Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1610
Title: Giáo trình quản lý nhà nước về kinh tế [Giáo trình quản lí nhà nước về kinh tế] (Dùng trong các trường đại học)
Authors: Đỗ, Hoàng Toàn
Issue Date: 2005
Abstract: Tổng quan, quy luật và nguyên tắc, công cụ và phương pháp, mục tiêu và chức năng, thông tin và quyết định trong quản lý nhà nước về kinh tế. Bộ máy và cán bộ quản lý kinh tế Nhà nước
Description: Hà Nội: Lao động - xã hội, 2005
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1610
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00000052823.pdf21.72 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.