Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/161
Title: Công tác lãnh đạo, quản lý báo chí ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay
Authors: Phạm, Bá Nhiễu
Advisor: Dương, Xuân Ngọc
Keywords: Công tác lãnh đạo;Quản lí báo chí;Thành phố Hồ Chí Minh
Issue Date: 2012
Abstract: Trên cơ sở phân tích về lý luận và đánh giá thực trạng công tác lãnh đạo, quản lý báo chí ở TP.HCM; luận văn đề xuất những định hướng và giải pháp tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý báo chí ở TP.HCM trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/161
Appears in Collections:LV chuyên ngành Công tác tư tưởng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pham Ba Nhieu.pdf685.45 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.