Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1609
Title: Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học
Authors: Dương, Văn Tiển
Issue Date: 2006
Abstract: Khoa học và công nghệ. Phương pháp nghiên cứu khoa học. Lựa chọn đề tài nghiên cứu. Thu thập và phân tích dự liệu. Viết văn bản khoa học. Kỹ năng thuyết trình.
Description: Hà Nội: xây dựng, 2006.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1609
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00000053768.pdf14.16 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.