Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1608
Title: Giáo trình pháp luật kinh tế
Authors: Ngô, Văn Tăng Phước
Issue Date: 2006
Abstract: Hành lang pháp lý cho hoạt động kinh tế và những quy định chung về pháp luật. Các loại hình doanh nghiệp. Hợp đồng trong kinh doanh thương mại. Phá sản doanh nghiệp. Giải quyết tranh chấp kinh tế.
Description: Thành phố Hồ Chí Minh: Thống kê, 2006.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1608
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00000062982.pdf15.12 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.