Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1607
Title: Giáo trình pháp luật đại cương (Dùng trong các trường đại học và cao đẳng)
Authors: Nguyễn, Hợp Toàn
Issue Date: 2004
Abstract: Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các cơ quan trong bộ máy Nhà nước. Pháp luật công cụ điều chỉnh các quan hệ xã hội. Hình thức pháp luật. Hệ thống pháp luật. Luật hành chính Việt Nam. Luật dân sự, hình sự Việt Nam
Description: Hà Nội: Lao động - xã hội, 2004
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1607
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00000052822.pdf16.2 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.