Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1604
Title: Giáo trình lý thuyết thống kê
Authors: Hà, Văn Sơn
Issue Date: 2004
Abstract: Giới thiệu môn thống kê. Thu thập dữ liệu, điều tra, trình bày, mô tả, kiểm định, phân tích dữ liệu thống kê
Description: Thành phố Hồ Chí Minh: thống kê, 2004
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1604
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00000052090.pdf20.19 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.