Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1602
Title: Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ (Dùng trong các trường đại học và cao đẳng)
Authors: Dương, Thị Bình Minh
Issue Date: 2004
Abstract: Những vấn đề cơ bản về tài chính, tiền tệ. Tài chính công. Tài chính doanh nghiệp. Các định chế tài chính trung gian. Ngân hàng trung ương. Tài chính quốc tế. Thị trường tài chính.
Description: Tái bản lần thứ tư. - Hà Nội: Thống kê, 2004
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1602
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00000053508.pdf4.21 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.