Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1601
Title: Giáo trình luật thương mại quốc tế (Dùng trong các trường đại học và cao đẳng)
Authors: Trần, Thị Hòa Bình
Issue Date: 2005
Abstract: Tổng quan về luật thương mại quốc tế. Các thiết chế điều chỉnh hoạt động thương mại quốc tế. Chế độ pháp lý về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Chế độ pháp lý về chuyên chở hàng hóa quốc tế. giải quyết tranh chấp trong thương mại quốc tế. Quy chế pháp luật...
Description: Hà Nội: lao động-xã hội, 2005
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1601
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00000053365.pdf17.48 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.