Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1576
Title: Giáo trình lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam (Dùng cho các trường đại học và cao đẳng)
Authors: Lê Mậu Hãn
Issue Date: 2005
Abstract: Nhập môn lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam. Sự ra đời của Đảng (1920-1945). Quá trình đấu tranh giành chính quyền. Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ (1945-1954). Đảng lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ ở miền Nam...
Description: Tái bản lần thứ nhất. - Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2005
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1576
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00000052504.pdf15.28 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.