Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1572
Title: Giáo trình kinh tế công cộng (Dùng cho các trường đại học và cao đẳng)
Authors: Phạm, Văn Vận
Issue Date: 2005
Abstract: Tổng quan về vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường và đối tượng của môn học kinh tế công cộng. Chính phủ với vai trò phân bổ nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế. Chính phủ với vai trò phân phối lại thu nhập và đảm bảo công bằng xã hội.
Description: Hà Nội: Thống kê, 2005.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1572
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00000054491.pdf23.02 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.