Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1567
Title: Giáo trình kế toán tài chính
Authors: Nghiêm, Văn Lợi
Issue Date: 2007
Abstract: Vấn đề cơ bản của kế toán tài chính trong doanh nghiệp. Kế toán tiền lương. Kế toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ. Kế toán tài sản cố định. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Kế toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh...
Description: Hà Nội: tài chính, 2007.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1567
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00000063723.pdf19.54 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.