Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1566
Title: Giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp.
Authors: Nghiêm, Văn Lợi
Issue Date: 2007
Abstract: Những vấn đề chung của kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp. Kế toán vật tư. Kế toán tài sản cố định. Kế toán thanh toán. Kế toán các khoản chi trong đơn vị hành chính sự nghiệp. Kế toán hoạt động sản xuất kinh doanh. Kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng...
Description: Hà Nội: Tài chính, 2007.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1566
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00000063207.pdf16.82 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.