Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1507
Title: Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về cần, kiệm, liêm, chính trong công tác xây dựng đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên của huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn trong giai đoạn hiện nay
Authors: Vương, Thị Hằng
Advisor: Nguyễn, Thị Mai Lan
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh;Vận dụng;Đạo đức;Đội ngũ cán bộ;Đảng viên;Lạng Sơn
Issue Date: 2015
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Đề tài bước đầu làm rõ vị trí, vai trò, những nội dung cơ bản của phẩm chất “Cần, kiệm, liêm, chính” trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh từ đó vận dụng vào công tác xây dựng đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên của huyện Tràng Định, tỉnh lạng Sơn; Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao công tác xây dựng đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên của huyện Tràng Định trong giai đoạn hiện nay.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1507
Appears in Collections:KLTN chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vuong Thi Hang.pdf641.45 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.