Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1506
Title: Quan điểm Hồ Chí Minh về khoan dung tôn giáo và sự vận dụng của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay
Authors: Phạm, Ngọc Hà
Advisor: Lê, Thị Thảo
Keywords: Hồ Chí Minh;Quan điểm;Khoan dung;Tôn giáo;Vận dụng;Đảng Cộng sản Việt Nam
Issue Date: 2015
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Khóa luận làm rõ cơ sở hình thành quan điểm Hồ Chí Minh về khoan dung tôn giáo; Phân tích những nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về khoan dung tôn giáo; Đảng Cộng sản Việt Nam đã vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về khoan dung tôn giáo trong giai đoạn hiện nay.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1506
Appears in Collections:KLTN chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pham Ngoc Ha.pdf597.01 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.