Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1505
Title: Vận dụng quan điểm của Hồ Chí Minh về tính chất nền văn hóa mới vào xây dựng nền văn hóa ở thành phố Hải Phòng trong giai đoạn hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Trang
Advisor: Lê, Thị Thúy Bình
Keywords: Hồ Chí Minh;Quan điểm;Tính chất;Vận dụng;Văn hóa;Hải Phòng
Issue Date: 2015
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Khóa luận làm rõ quan điểm Hồ Chí Minh về tính chất nền văn hóa mới; phân tích thực trạng vận dụng quan điểm cuả Hồ Chí Minh về tính chất nền văn hóa mới vào xây dựng nền văn hóa ở thành phố Hải Phòng trong giai đoạn hiện nay; Đề xuất những giải pháp để xây dựng nền văn hóa ở thành phố Hải Phòng trong giai đoạn hiện nay theo quan điểm của Hồ Chí Minh về tính chất nền văn hóa mới.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1505
Appears in Collections:KLTN chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Trang.pdf563.3 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.