Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1500
Title: Quan điểm Hồ Chí Minh về lực, thế, thời, mưu và sự vận dụng của Đảng ta trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945
Authors: Hà, Ngọc Anh
Advisor: Trần, Thị Minh Tuyết
Keywords: Quan điểm;Hồ Chí Minh;Đảng Cộng sản Việt Nam;Cách mạng Tháng Tám
Issue Date: 2015
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Đề tài giúp luận giải nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về nghệ thuật quân sự lực, thế, thời mưu; Tìm hiểu, phân tích những nội dung cơ bản và tính đúng đắn sáng tạo của tư tưởng Hồ Chí Minh về nghệ thuật quân sự lực, thế, thời, mưu; Làm rõ quá trình vận dụng những quan điểm của Hồ Chí Minh về lực, thế, thời, mưu vào thực tiễn Cách mạng Tháng Tám năm 1945 để thấy rõ sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Đông Dương (sau này là Đảng Cộng sản Việt Nam) và nét đặc sắc trong nghệ thuật quân sự của Người.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1500
Appears in Collections:KLTN chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ha Ngoc Anh.pdf627.43 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.