Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1498
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVũ, Minh Thành-
dc.contributor.authorTrần, Thị Lâm-
dc.date.accessioned2015-12-01T07:32:10Z-
dc.date.available2015-12-01T07:32:10Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.urihttp://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1498-
dc.description.abstractTrên cơ sở làm rõ bối cảnh, điều kiện, tiền đề cho sự ra đời tư tưởng của V.I.Lênin về chính Đảng vô sản kiểu mới của giai cấp công nhân, khóa luận đi vào phân tích những nội dung cơ bản của lý luận này; từ đó chỉ ra những ý nghĩa của nó cũng như phân tích sự vận dụng tư tưởng này đối với công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng ở Việt Nam hiện nay.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherH.: Học viện Báo chí và Tuyên truyềnvi
dc.relation.ispartofseriesPhòng đọc Mở;-
dc.subjectLênin,V.Ivi
dc.subjectLí luậnvi
dc.subjectĐảng vô sảnvi
dc.subjectĐảng kiểu mớivi
dc.subjectÝ nghĩavi
dc.subjectXây dựng Đảngvi
dc.subjectChỉnh đốn Đảngvi
dc.subjectViệt Namvi
dc.titleLý luận của V.I.Lênin về chính đảng vô sản kiểu mới và ý nghĩa của nó đối với công cuộc xây dựng và chỉnh đốn đảng ở Việt Nam hiện nayvi
dc.typeOthervi
Appears in Collections:KLTN chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Thi Lam.pdf740.95 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.