Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1498
Title: Lý luận của V.I.Lênin về chính đảng vô sản kiểu mới và ý nghĩa của nó đối với công cuộc xây dựng và chỉnh đốn đảng ở Việt Nam hiện nay
Authors: Trần, Thị Lâm
Advisor: Vũ, Minh Thành
Keywords: Lênin,V.I;Lí luận;Đảng vô sản;Đảng kiểu mới;Ý nghĩa;Xây dựng Đảng;Chỉnh đốn Đảng;Việt Nam
Issue Date: 2015
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Trên cơ sở làm rõ bối cảnh, điều kiện, tiền đề cho sự ra đời tư tưởng của V.I.Lênin về chính Đảng vô sản kiểu mới của giai cấp công nhân, khóa luận đi vào phân tích những nội dung cơ bản của lý luận này; từ đó chỉ ra những ý nghĩa của nó cũng như phân tích sự vận dụng tư tưởng này đối với công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng ở Việt Nam hiện nay.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1498
Appears in Collections:KLTN chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Thi Lam.pdf740.95 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.