Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1497
Title: Vai trò của nông dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn hiện nay
Authors: Trần, Hữu Thắm
Advisor: Bùi, Thị Kim Hậu
Keywords: Vai trò;Nông dân;Nông thôn;Quảng Xương;Thanh Hóa
Issue Date: 2015
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Khóa luận khái quát những hiểu biết khoa học về nông thôn, nông thôn mới, quá trình xây dựng nông thôn mới và những hiểu biết về nông dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới; Tiến hành thu thập thông tin, đánh giá thực trạng vai trò của nông dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Quảng Xương, Tỉnh Thanh Hóa; Xây dựng những giải pháp và một số kiến nghị nhằm phát huy vai trò của nông dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Quảng Xương.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1497
Appears in Collections:KLTN chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Huu Tham.pdf652.14 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.