Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1496
Title: Nghiên cứu so sánh giữa chủ nghĩa xã hội dân chủ và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Authors: Trần, Anh Tuấn
Advisor: Đỗ, Công Tuấn
Keywords: Chủ nghĩa xã hội dân chủ;Chủ nghĩa xã hội;Nghiên cứu;So sánh;Việt Nam
Issue Date: 2015
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Khóa luận nghiên cứu so sánh chủ nghĩa xã hội dân chủ và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam về phương diện lý luận; Nghiên cứu so sánh chủ nghĩa xã hội dân chủ và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam về mô hình phát triển xã hội; làm rõ sự giống và khác nhau giữa Chủ nghĩa xã hội dân chủ và Chủ nghĩa xã hội khoa học; Tìm ra những giá trị tiến bộ của chủ nghĩa xã hội dân chủ mà Đảng ta có thể tham khảo và vận dụng. Cùng với đó, chứng minh rằng con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay là hoàn toàn đúng đắn.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1496
Appears in Collections:KLTN chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Anh Tuan.pdf674.88 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.