Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1495
Title: Xây dựng gia đình văn hóa ở tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn hiện nay - thực trạng và giải pháp
Authors: Hà, Thị Thanh Thủy
Advisor: Nghiêm, Sỹ Liêm
Keywords: Xây dựng;Gia đình văn hóa;Thực trạng;Giải pháp;Thái Nguyên
Issue Date: 2015
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Trên cơ sở hệ thống hóa và làm rõ những quan điểm về gia đình, gia đình văn hóa, khái quát về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên; Phân tích rõ thực trạng của gia đình Thái Nguyên trong giai đoạn hiện nay; khóa luận đưa ra những nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác xây dựng gia đình văn hóa của tỉnh Thái Nguyên.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1495
Appears in Collections:KLTN chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ha Thi Thanh Thuy.pdf638.68 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.