Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1494
Title: V.I.Lênin bảo vệ và phát triển lý luận chủ nghĩa Mác về liên minh của giai cấp công nhân trong cách mạng xã hội chủ nghĩa và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Authors: Đặng, Thị Hồng
Advisor: Đỗ, Công Tuấn
Keywords: Lênin,V.I;Lí luận;Chủ nghĩa Mác;Liên minh;Giai cấp công nhân;Cách mạng XHCN;Đảng Cộng sản Việt Nam;Bảo vệ;Phát triển
Issue Date: 2015
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Khóa luận đưa ra hệ thống các tri thức là những quan điểm của C. Mác và Ph.Ăngghen về liên minh của giai cấp công nhân trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, định nghĩa, đặc trưng cơ bản của liên minh của giai cấp công nhân trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, nội dung liên minh của giai cấp công nhân trong cách mạng xã hội chủ nghĩa; phân tích, sử dụng các tri thức nói trên vào đánh giá so sánh để thấy được sự phát triển lý luận của V.I.Lênin về liên minh của giai cấp công nhân trong cách mạng xã hội chủ nghĩa và những vấn đề đặt ra; vận dụng lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam về liên minh của giai cấp công nhân vào cách mạng Việt Nam, cụ thể là trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1494
Appears in Collections:KLTN chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dang Thi Hong.pdf547.64 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.